Stappenplan samenwerking Protestantse Gemeente Medemblik en Protestantse Gemeente te Opperdoes

Stappenplan samenwerking Protestantse Gemeente Medemblik en Protestantse Gemeente te Opperdoes

Achtergronden en doelstellingen

De Protestantse Gemeente Medemblik en de Protestantse Gemeente te Opperdoes onderzoeken sinds april 2018 de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking. Gaandeweg groeit het besef dat de beide gemeenten elkaar nodig hebben en dat het belangrijk is om samen te werken. Factoren die samenwerking noodzakelijk maken zijn onder andere vergrijzing, afnemende ledenaantallen en dat het steeds moeilijker wordt om voldoende ambtsdragers te vinden.

Samenwerking is een groeimodel waarbij (vooralsnog) het behoud van ieders zelfstandigheid en het behoud van een vierplek in zowel Opperdoes als Medemblik uitgangspunt is. Met het oog op de in de nabije toekomst te verwachten predikantsvacatures in beide gemeenten moet onderzocht worden of er op dat moment gezamenlijk een predikant beroepen kan worden.

Dit hele proces van onderzoek, overleg enz. vereist een hoge mate van zorgvuldigheid: openheid, respect voor de onderlinge verschillen en een heldere en eenduidige communicatie niet alleen binnen de moderamina, de kerkenraden en de colleges, maar ook naar de leden van de beide gemeenten. Van predikanten en bestuurders mag een stimulerende rol worden verwacht, maar uiteindelijk hebben de gemeenteleden het laatste woord.

Moderamina

De moderamina van de beide gemeenten komen minimaal vier keer per jaar bij elkaar en wel in de loop van de maanden oktober, januari en maart en aan het einde van de maand mei.

Belangrijke taken:

 1. Uitwisseling van informatie over elkaars activiteiten.
 2. Aansturen proces van samenwerking en oplossen eventuele knelpunten.
 3. Nadenken over samenwerking op kerkenraadsniveau.
 4. Stimuleren gemeenschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van vorming en toerusting.
 5. Stimuleren nieuwe stappen in het samenwerkingsproces.

Colleges van diakenen

De colleges van diakenen van de beide gemeenten komen minimaal een keer per drie maanden bij elkaar.

Belangrijke aandachtspunten:

 1. Werken aan een gezamenlijk jaarproject.
 2. Afstemmen en zo mogelijk uniformeren werkwijzen en acties.
 3. Collecteroosters zo veel mogelijk op elkaar afstemmen.
 4. Uitwisselen gegevens over vermogens en inkomsten en uitgaven.

Colleges van kerkrentmeesters

De colleges van kerkrentmeesters van de beide gemeenten komen minimaal een keer per drie maanden bij elkaar.

Belangrijke aandachtspunten:

 1. Uniformering werkwijzen.
 2. Uitwisselen gegevens over vermogens en inkomsten en uitgaven.
 3. Streven naar een gezamenlijke administratie.

Kerkenraden

Door de moderamina worden voorstellen ontwikkeld om de samenwerking op kerkenraadsniveau te stimuleren. Een eerste stap zou kunnen zijn een ontmoeting in een ontspannen sfeer met als voornaamste doel kennismaking.

Predikanten

Afgezien van het bij toerbeurt voorgaan in de gemeenschappelijke diensten (op dit moment nog drie) verdient het aanbeveling om:

 1. Dat de predikanten uit elke gemeente minimaal een keer per jaar voorgaan in de andere gemeente.
 2. Voor elkaar optreden als eerste waarnemer bij vakantie en ziekte.

Gezamenlijke diensten en activiteiten

 1. Op dit moment zijn er drie gemeenschappelijke diensten. Een maal in de kerk in Medemblik, een maal in de kerk in Opperdoes en de Pinksterbuitendienst bij Andries Smit op de Almereweg. Onderzocht moet worden of dit aantal gemeenschappelijke diensten uitgebreid moet worden.
 2. Alle kerkelijke activiteiten moeten zo mogelijk toegankelijk zijn voor de leden van beide gemeenten.

Communicatie

 1. Via de kerkbladen moet op uniforme wijze gecommuniceerd worden over de voortgang van het samenwerkingsproces.
 2. Via de kerkbladen en publicaties op de prikborden in de kerken worden gegevens over activiteiten met elkaar uitgewisseld.

Eventuele samenwerking bij beroepingswerk

Voordat daadwerkelijk een beroepingsprocedure (conform de daarvoor geldende voorschriften) voor het gezamenlijk beroepen van een predikant kan worden opgestart is het noodzakelijk om te onderzoeken:

 1. Of hier in beide gemeenten voldoende draagvlak voor is.
 2. Of de inhoudelijke verschillen en verschillen in geloofsbeleving tussen beide gemeenten niet te groot zijn voor een vruchtbare samenwerking bij het beroepingswerk.
 3. Of het lukt om een in beide gemeenten breed gedragen profielschets op te stellen.
 4. Als het tot het gezamenlijk beroepen van een predikant komt, zal de vergaderstructuur zodanig moeten zijn dat de nieuwe predikant zo min mogelijk geconfronteerd wordt met dubbele vergaderingen. Er moet dus gestreefd worden naar een (gezamenlijk) moderamenoverleg en een (gezamenlijke) kerkenraadsoverleg en zo min mogelijk afzonderlijke (dus per gemeente) vergaderingen van moderamina en kerkenraden.