diaconie


Begroting Diaconie 2017                                                                            

                                                                                  Begroting        Begroting            Jaarrek.          

                                                                                    2017              2016                       2015                                                                                                 

BATEN                                                                                  

Baten onroerende zaken                                    4.773                      4.705               4.757

Rente baten en dividenden                                  747                          527                  647

Bijdragen levend geld                                        4.915                      4.420               4.791

Door te zenden collecten                                 6.344                      7.500               9.024

            Totaal baten                                          16.868                 17.152                19.219

                                                                                             

LASTEN                                                                                             

Lasten onroerende zaken                                 1.531                      1.501               1.503

Diaconaal quotum                                                870                         881                   880

Kosten beheer en adm.                                      370                         355                   406

Bankkosten                                                           120                          260                  268

Diaconaal werk plaatselijk                              4.415                      4.420              3.476

Diaconaal werk regionaal/                                                                                     

provinciaal/landelijk                                        3.467                     2.700              3.559

Diaconaal wereldwijd                                     4.844                      6.540             7.256

            Totaal lasten                                       15.617                 16.657           17.348        

                                                                                                                                                                                _______________________________________                                                 

Saldo baten - lasten                                     1.251                      495                       1.871        

Overige lasten en baten                                -520                      -540                        -540