*Gebruiksplan kerkgebouw per 01-09-2020

Gebruiksplan kerkgebouw

  

Gemeente: Protestantse Gemeente te Opperdoes

Betreft de gebouwen Noorderpad 21 (kerk) en Noorderpad 23 (D’Ouwe Pastorie)

Versie: 1

Datum: 20 augustus 2020

 

  

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland.
Dit gebruiksplan is een uitwerking   
van deze richtlijnen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

 

 

  

1   Inhoud

 


 2   doel en functie van dit gebruiksplan

Hier beschrijft u als kerkelijke gemeente de algemene doelstellingen en functies van het gebruiksplan. Vul onderstaande tekst aan, zodat deze past bij uw eigen situatie.

 

2.1     doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

       bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;

       bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;

       volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

 

2.2     functies van dit gebruiksplan

1.    We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;

2.    De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;

3.    Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;

4.    Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3     aantal bezoekers

       Vanaf 1 juli 2020 mag volgens de richtlijnen van de overheid een onbeperkt aantal personen de kerkdiensten bezoeken tot wat maximaal haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand. Om gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk te beperken streven wij naar 2,0 meter onderlinge afstand in de banken. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Dat vereist wel een zorgvuldige plaatsing van andere gemeenteleden daarom heen.

       Iedere kerkganger komt op eigen initiatief en verantwoordelijkheid naar de kerk en is zicht ervan bewust dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen het bezoeken van de kerkdiensten gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

 

2.4     algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

       minimaal anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;

       mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;

       de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

       op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren.

 

3   gebruik van het kerkgebouw

In dit hoofdstuk noteert u enkele basisgegevens met betrekking tot (het gebruik van) uw kerkgebouw. Denk aan:

       het feit dat mogelijk meerdere gemeenten gebruik maken van hetzelfde gebouw;

       de beschikbare ruimte van het kerkgebouw;

       hoe u de anderhalvemetermaatregel in de kerkzaal wilt organiseren.

 

3.1     meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

Hier noteert u welke diensten (door wie) op zondag in uw gebouw worden georganiseerd. In principe kan er een ochtenddienst en een middag- of avonddienst worden georganiseerd. Dat geeft voldoende tijd tussen de bijeenkomsten om alles te reinigen en zo goed mogelijk te ventileren.

 

3.1.1     aanvangstijden voor verschillende diensten

Welke aanvangstijden hanteert u in de oude en in de aangepaste situatie?

Zondag 9.30 uur.

 

3.2     gebruik kerkzalen

 

3.2.1     plaatsing in de kerkzaal

Zowel op de benedenverdieping als op de drie galerijen staan vaste banken. Beneden bevindt zich ook een rij stoelen voor het bankenblok tegenover de preekstoel.

Een gemeentelid zit naast het bankenblok tegenover de preekstoel op een stoel en er is een stoel bij de uitgang aan het Noorderpad voor degene die de beeldschermen bedient.

 

3.2.2     capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

Beschrijf op welke manier u anderhalve meter afstand organiseert.

De plaatsen waar gemeenteleden kunnen zitten zijn aangegeven met tape op de banken. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Dat betekent wel dat hier rekening mee gehouden moet worden met de plaatsing van de gemeenteleden daarom heen. Die moeten aan alle kanten op voldoende afstand van het gezin zitten.

Gestreefd wordt naar minimaal 2,0 meter onderlinge afstand.

 

stappen:

1.    bepaal de capaciteit van het gebouw in een twee meter-opstelling. Daarbij geldt het maximaal aantal mogelijke bezoekers dat u in deze opstelling kunt verwelkomen;

2.    bepaal vervolgens het aantal gemeenteleden dat u kunt uitnodigen. Het is verstandig om uit te nodigen of te laten aanmelden tot bijvoorbeeld 90% van de maximale capaciteit. Zo blijft er ruimte voor het verwelkomen van onverwachte gasten. Zie ook paragraaf 4.3.

 

 3.2.3     zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

Beschrijf hier de normale capaciteit en aangepaste capaciteit van uw kerkzalen.

 

Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1 juli

 

kerkzaal en galerijen

Kerkdiensten 

 

Kerkdiensten met  zitplaatsen op minimaal 1,5 meter onderlinge afstand. Zo mogelijk 2,0 meter.

 

consistorie

Twee ouderlingen, twee diakenen en voorganger.

Een ouderling, een diaken en de voorganger.

 

 

 

grote zaal

Kindernevendienst en oppas voor 10 kinderen en 2 leiders.

Geen kinderneven-dienst, wel oppasdienst.

Tot nader order is er geen kindernevendienst. Kinderen die anders naar de nevendienst zouden gaan blijven nu tijdens de kerkdienst in de kerk. Hen worden leesboekjes, kleerpotloden en kleurplaten aangeboden.

overige zalen

diverse functies

Afgesloten

 

 

 

4   concrete uitwerking

4.1     Gerelateerd aan het gebouw

 

4.1.1     routing

De ingang voor de kerk en D’ Ouwe Pastorie is uitsluitend aan de kant van het Noorderpad waarbij de dubbele deur gebruikt moet worden.

 

binnenkomst van kerk en kerkzaal

       De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.

       Het desinfecterend middel staat in de hal bij de ingang.

       De garderobe wordt niet gebruikt.

       Een gastheer of gastvrouw verwelkomt de bezoekers buiten of in de hal en vraagt hen hun handen te ontsmetten. Ook wordt verteld dat de garderobe niet in gebruik is. Deze gastheer of gastvrouw vraagt de bezoekers naar hun gezondheid en noteert hun namen op de bezoekerslijst. Bij gasten van buiten de eigen gemeente wordt ook het adres en het telefoonnummer genoteerd.

       De tweede en derde gastheer of gastvrouw  wijzen de bezoekers een plaats aan in de kerk. Plaatsen geschiedt zodanig dat er per bank opgevuld wordt. Met zogenaamde ‘vaste’  of ‘eigen’ plaatsen kan geen rekening worden gehouden. Eerst wordt de benedenruimte ingevuld. Pas als daar alle beschikbare plaatsen bezet zijn, wordt uitgeweken naar boven. De voorste rijen op de balkons zijn niet in gebruik.

       In de kerkzaal wordt de looproute met pijlen op de vloer aangegeven.   

verlaten van de kerk

       Iedereen wordt door de voorgangergevraagd de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw te volgen en dringend verzocht  om niet in de hal of buiten met elkaar te blijven praten.

       Een gastheer of gastvrouw geeft aan hoe de mensen rij voor rij de kerkzaal verlaten en opstopping wordt vermeden;

       De kerkgangers verlaten via de deur in de noorderzijbeuk de kerkzaal en gaan vervolgens door de dubbele deur aan de kant van het Noorderpad weer naar buiten.

4.1.2     Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

 

Kerkgangers worden geacht op aanwijzen van de gastheer of gastvrouw direct de kerkzaal binnengaan en niet buiten op het plein of in de ontvangsthal (sociaal) groeperen. In een wachtrij wordt minimaal anderhalve meter afstand in acht genomen.

 

4.1.3     Garderobe

Niet in gebruik

 

4.1.4     parkeren

Geen bijzondere aanwijzingen

 

4.1.5     toiletgebruik

Bezoekers wordt verzocht zo enigszins mogelijk geen gebruik te maken van de toiletten. Na het toiletgebruik is handen wassen verplicht. Er wordt gebruik gemaakt van papieren handdoekjes.   

 

4.1.6     reinigen en ventileren

Aangeven hoe de kerk wordt gereinigd en geventileerd. Inventariseer en geef aan welke middelen en materialen nodig zijn en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Zie verderop in dit plan.

 

4.2     Gerelateerd aan de samenkomst

 

4.2.1     Gebruik van de sacramenten

Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal moeten kerkenraden op verantwoorde wijze hun eigen keuzes maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden. Zie www.protestantsekerk.nl voor adviezen van het moderamen van de generale synode.

 

 

Avondmaal

Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van het Heilig Avondmaal. Hoe richt u het avondmaal in met cupjes? Hoe werkt het klaarzetten op een tafel? Welke hygiënemaatregelen zijn er bij het inschenken en het snijden van het brood?

De kerkenraad neemt na de evaluatie van de diensten in september en de eerste twee weken van oktober een besluit of er weer een viering van de Maaltijd van de Heer plaats kan vinden. Tevens wordt er dan door de kerkenraad een protocol voor deze dienst vastgesteld.

 

Doop

 

Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van de Heilige Doop.

Als er een aanvraag komt voor de bediening van de Heilige Doop, dan legt de predikant

na overleg met de doopouders een voorstel ter goedkeuring voor aan de kerkenraad over de wijze waarop dit zou kunnen plaatsvinden.  

 

4.2.2     Zang en muziek

Ten einde gemeentezang mogelijk te maken is de zaalopstelling in zigzagvorm met ten minste anderhalve meter afstand ( bij voorkeur twee meter) tussen de kerkgangers. Huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten maar wel op minimaal anderhalve meter (bij voorkeur twee meter) afstand van andere kerkgangers.

 

NB: de gemeenteleden blijven na binnenkomst de gehele dienst zitten, dus ook de opening, de slotzang en de zegen.

 

4.2.3     Collecteren

Bij de uitgang staan twee collecteschalen: een voor de diaconie en een voor de kerkrentmeesters.

 

4.2.4     Koffiedrinken en ontmoeting

Tot nadere order is er geen koffiedrinken na de dienst.

 

4.2.5     Kinderoppas en kinderwerk

Zie bij 3.2.3.

 

 

4.3     Uitnodigingsbeleid  

 

Vanaf 1 juli 2020 is vooraf aanmelden niet meer verplicht.

 

De gezondheidsvoorwaarden en de voorschriften voor de kerkgangers worden op duidelijk leesbaar posters zichtbaar gemaakt bij de ingang en achter het raam van D’Ouwe Pastorie.

Bij de triage (betekent beoordeling) wordt door de eerste gastheer of gastvrouw gevraagd naar de gezondheid van de kerkganger:” Bent u verkouden, hebt u koorts, last van uw keel enz. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden. Tevens worden de namen van de  aanwezigen genoteerd. Let op: ook de voorganger, organist, koster, dienstdoende ambtsdragers en gastheren en gastvrouwen moeten de vragen beantwoorden en hun naam laten noteren.

 

4.3.1     Ouderen en kwetsbare mensen

Voor alle kerkgangers gelden dezelfde regels.

 

4.4     taakomschrijvingen

 

4.4.1     Gastheren en gastvrouwen

De gastheren en gastvrouwen zijn herkenbaar aan een badge.

 

 

4.4.2     kerkenraad, diaconie en voorganger

       Namens de kerkenraad zijn volgens rooster een ouderling en een diaken aanwezig.

       Zij komen voor de dienst bij elkaar in de consistorie waar ook het consistoriegebed plaatsvindt.

       Voor en na de dienst geeft de dienstdoende ouderling de voorganger geen hand. Beiden knikken naar elkaar.

       De voorganger leidt de gehele dienst vanaf de kansel.

       De predikant en de ouderling gaan na afloop van de dienst niet bij de deur staan.

       De mededelingen aan het begin van de dienst worden door de voorganger gedaan.

 

4.4.3     techniek

Aangeven hoe de techniek wordt georganiseerd. Denk aan:

       hoe op anderhalve meter van elkaar kan worden gewerkt;

       hygiëne: denk aan bij binnenkomst desinfecteren / gebruik van plastic handschoenen;

       aangeven door wie en hoe aan het eind van de samenkomst de technische apparatuur wordt ontsmet, zoals mengpaneel, microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, bijbel op preekstoel, laptops.

Behalve bij de ingang en in de toiletten zijn ook in de kerkzaal en de keuken  ontsmettingsmateriaal en papieren doekjes aanwezig zodat het materiaal indien nodig direct bij de hand is. 

Alle stoelen, banken, zitplaats organist, deurknoppen, microfoons enz. worden  in de week voor de dienst door de beheerder of de schoonmaakploeg schoongemaakt dan wel ontsmet. Speciale aandacht is er voor het elke week grondig reinigen van de toiletten.

Degene die de beeldschermen bedient zit apart, op anderhalve meter (zo mogelijk twee meter) van de andere kerkgangers. De koster bedient de geluidsinstallatie en zit ook op anderhalve meter (zo mogelijk twee meter) van de overige kerkgangers.

Alle apparatuur en microfoons worden maar door een persoon gebruikt. Er vindt tijdens de dienst dus geen wisselend gebruik van lessenaars en microfoons plaats.

4.4.4     muzikanten

Niet van toepassing

 

 

 

4.5     tijdschema, ivm ventilatie / luchten en schoonmaken

Noteer hier het schema van acties voor de voorbereiding van een dienst. Tevens ook de acties na afsluiting van de dienst.

Wanneer

Wat

Wie

Continu

Natuurlijke ventilatie

Roosters in de nok

Zaterdag

 

 

 

Toiletten en deurklinken reinigen

beheerder

Avond

Luchten, gedurende een half uur

koster

Zondag

 

 

08.45 – 09.00 uur

luchten

koster

09.00 uur

gastheren-vrouwen aanwezig: desinfectie handen + registreren + wijzen zitplaatsen ivm 1 ½ m.

gastheren/gastvrouwen

09.00 uur

vrijwilliger techniek aanwezig

 

09.30 uur

aanvang dienst.

 

10.45 uur

afsluiting dienst

 

10.45 – 11.00 uur

luchten

koster

 

reinigen:

- stoelen en banken

- toiletten en deurklinken

- microfoon / preekstoel

beheerder en schoonmaakploeg

 

reinigen laptop en bedieningsapparatuur

vrijwilliger techniek

 

zaal afsluiten

koster

Luchten: deuren tegen elkaar open zetten en goed door laten tochten.

Diensten op andere tijden / dagen: in de geest van bovenstaand schema handelen.

5   besluitvorming en communicatie

5.1     Besluitvorming

Dit gebruiksplan dient door de kerkenraad te worden vastgesteld. Geef hier aan hoe.

 

Deze eerste versie is op 19 augustus 2020 door de kerkenraad besproken en na aanpassing op 20 augustus 2020 door het moderamen vastgesteld.

 

5.2     Communicatie

Op welke manier wordt de inhoud van dit gebruiksplan gedeeld?

Communiceer vooral het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar gemeenteleden.

 

       Tussen kerkgangers dient steeds minimaal anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.

       Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

       Volg de aangewezen looproutes.

       Gemeentezang is toegestaan mits de kerkgangers op minimaal anderhalve meter van elkaar zitten in zigzagvorm. Wij streven naar twee meter.

       Volg de aanwijzingen op van de voorganger, de gastheren en gastvrouwen

       Geen ontmoeting en consumpties na afloop.

       Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

 

De voor de gemeenteleden van belang zijnde voorschriften worden gepubliceerd in het kerkblad, op de website en bij de ingang.

 

Het gebruiksplan wordt op de website gepubliceerd en is op aanvraag verkrijgbaar bij de scriba.

 

 


 

6   overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

 

6.1     Overige bijeenkomsten en vergaderingen

De grote zaal in D’ Ouwe Pastorie kan gebruikt worden voor kerkelijke vergaderingen.

Daarbij is de zaalopstelling zodanig dat ieder op anderhalve meter afstand van elkaar zit. Voorafgaande aan en na afloop van de vergadering worden de stoelen en tafels ontsmet.

 

 

6.2     Bezoekwerk

Beschrijf hier hoe het bezoekwerk van de gemeente is geregeld.

 

Iedereen die namens de kerk bezoekwerk doet houdt zich aan de geldende richtlijnen van het RIVM voor bezoeken