begroting kerkrentmeesters 2017


Samenvatting begroting 2017

college van kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Opperdoes

 

(in hele euro’s)                      Begroting     Begroting     Jaarrekening

                                                   2017       2016            2015

Baten                                ------------         ------------         ------------

Baten onroerende zaken                   250            250               450

Rente bank en giro                         2.500        5.250            7.010         

Vrijwillige bijdragen                      65.000       65.000         70.114

Collecten en giften                          9.000        9.000         12.916

Bijdragen Solidariteitskas                2.000         2.100          2.220    

Doorberekende kosten

stencils en kerkblad                       2.000         2.000           2.203

Legaten                                              0                0              100

Onttrekking voorziening instandhouding

predikantsplaats                          17.500       17.000                  0

                                              ----------        ----------     -----------

                                                 98.250       100.600         95.013

                                             ======       ======      ======

Lasten

Kosten kerkgebouw en orgel         7.000           8.000            7.011

Kosten gemeentecentrum             7.900           8.400            4.992

Kas predikantstraktementen, gastpredikanten en

vergoeding onkosten predikant    62.000         62.000           58.508

Kosten kerkdiensten,

catechese en pastoraat                7.950           8.500              7.174

Verplichtingen en bijdragen          5.650           5.650              5.572

Kosten beheer en administratie    7.000           7.300               6.150

Toevoegingen aan

onderhoudsfondsen                        750             750                  750

                                                   ---------   -----------   ------------

                                               98.250       100.600            90.157

                                                ======    =======   =======

 

Recapitulatie

Totaal baten                             98.250            100.600           95.013

Totaal lasten                            98.250             100.600           90.157

                                              ---------         ------------         ------------

Voordelig saldo                                 0                       0             4.856

                                             =====          =======          =======

 

Bij de verkoop van de pastorieën in 2014 is een voorziening gevormd om de financiering van de predikantsplaats voor de komende tien jaar te garanderen. Het in eerste instantie voor 2016 en 2017 begrote tekort wordt daar uit gedekt. Uiteraard blijft het voor de financiële positie van onze gemeente van groot belang dat de kerkelijke bijdragen zo hoog mogelijk blijven.

De volledige begroting 2017 ligt tot en met 16 november 2016 ter inzage bij ouderling-kerkrentmeester Jan Smit, Nieuweweg 39, 1674 PN Opperdoes.

Zijn telefoonnummer is 0227-548206.