beleidsplan 2015-2018

Woord vooraf :
Een beleidsplan, wat is dat? Dat is in gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland een notitie waarin duidelijk wordt waar de gemeente voor staat, wat zij de komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken. Het beleidsplan helpt de gemeente om keuzes te maken en knopen door te hakken.

Wie zijn wij?

 

De geschiedenis van de Protestantse Gemeente te Opperdoes.

De Protestantse Gemeente te Opperdoes is ontstaan door het samengaan van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Opperdoes en de Gereformeerde Kerk van Opperdoes. De samenwerking tussen beide kerkelijke gemeentes dateert al uit de jaren zeventig, kreeg nader vorm in de federatie van 2009 en werd op 30 december 2010 bevestigd in een fusie.

De Nederlandse Hervormde Gemeente van Opperdoes heeft haar oorsprong in de 16e eeuw en de Gereformeerde Kerk ontstond in de 19e eeuw, eerst in samenwerking met de gemeente in Medemblik en vanaf 1883 als zelfstandige Gereformeerde Kerk.

De Protestantse Gemeente beschikte aanvankelijk over twee kerkgebouwen: de historische kerk op de Gouw en de kerk aan het Noorderpad. In 2013 is de historische kerk overgedragen aan de “Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp”. M.u.v. enkele diensten per jaar worden de erediensten gehouden in de kerk aan het Noorderpad.

 

Het ledental

Op 19 november 2014 stonden er 488 leden ingeschreven  vanuit 260  pastorale eenheden

leeftijd

totaal

man

vrouw

0-12

48

23

25

13-18

24

10

14

19-25

33

14

19

26-45

90

45

45

46-55

53

21

32

56-65

97

50

47

66-80

93

40

53

80-97

50

20

30

 

       488

     223

     265

niet gedoopt

23

9

14

gedoopt

183

99

84

belijdend

282

115

167

 

      488

        223

        265

 

 

Vergeleken met het ledenaantal uit het beleidsplan van 2009 ( 627) is er een terugloop van 139 leden. Oorzaken o.a.: het verlies van jongeren, overlijden van (oudere) gemeenteleden, ‘opschoningsacties’, laag geboortecijfer.

De leeftijdsopbouw laat een (nu) nog een vitale gemeente zien. Het zwaartepunt van de gemeente ligt in de leeftijdsgroep tussen de 46 en de 80 jaar.

De betrokkenheid is ook in deze groep het grootst. Er is nog een groep kinderen en jongeren en met name de groep tieners is door tienerdienst, catechese en youth-alpha betrokken bij het gemeentewerk. Er is een grote groep ouderen waardoor er veel druk ligt op het pastoraat. Het is een gemeente, die wellicht over 10 tot 15 jaar met de negatieve gevolgen van vergrijzing te maken kan krijgen.

 

Identiteit

Als gemeente willen we gemeente van Jezus Christus zijn, levend in de navolging van Christus, met alle beperkingen die ons mens zijn inhoudt. We vertrouwen hierbij op

Gods eeuwige betrokkenheid op mensen. Een ‘gemeente’ is geen gemeenschap van mensen op zich, maar van mensen die willen leven in relatie met God en met elkaar, uitgaande van het grote gebod:

Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.  ( Mat. 22, 37-39)

 

Daarom mogen wij als kerkgemeenschap geloven dat we mogen:

- leven in vertrouwen op God, wiens naam is: Ik zal er zijn

- leven in navolging van Jezus Christus

- leven in vertrouwen op Gods nabijheid door zijn Heilige Geest, die ons inspireert om kerk te zijn in de wereld nu.

 

Protestantse Gemeente te Opperdoes

Als Protestantse Gemeente hebben wij deel aan het protestants erfgoed en staan wij bewust in de traditie die onze protestantse kerk heeft voortgebracht en maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland

 

Opperdoes is de plaats waar het kerkgebouw staat en waar de meeste samenkomsten plaatsvinden. Echter de grens van onze gemeente gaat tot over de dorpsgrens; gemeenteleden wonen ook in omliggende plaatsen.

Van oudsher is Opperdoes een agrarische gemeenschap; veel gemeenteleden hebben nog een band met het werken in de tuin/akkerbouw. Door de schaalvergroting in de tuinbouw zijn er niet veel ‘kleine’ tuinders meer. Veel mensen zijn nog wel werkzaam in een bedrijf dat gerelateerd is aan de tuinbouw, maar ook de sectoren welzijn, zorg en onderwijs zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn veel mensen werkzaam in de bouw- of aanverwante sectoren.

Opperdoes is een dorp in West-Friesland. De Westfriese taal en cultuur speelt een rol in het kerkelijk leven.

 

Meer over de kerkelijke ligging van Opperdoes, de context.

Opperdoes als geheel staat in de omgeving bekend als een orthodox protestants dorp.

In het dorp zijn nog twee andere kerken. De Christelijke Gereformeerde kerk (CGK) is een streekgemeente die qua grootte vergelijkbaar is met de Protestantse Gemeente. Er is ook een kleine streekgemeente die hoort bij de Gereformeerde Gemeenten. Er is enige samenwerking met de CGK op het gebied van het diaconaat en de avondsluitingen in verzorgingshuis ‘Almere’.

Er moet worden vastgesteld dat de bevolking van het dorp in hoog tempo is geseculariseerd in de afgelopen jaren en dat die secularisatie ook niet voorbij is gegaan aan de Protestantse Gemeente

 

Veelkleurigheid

Het overgrote deel van de gemeenteleden behoort tot de grote middengroep van de Protestantse Kerk in Nederland. Aansluitend bij het toenemende individualisme in de samenleving is die middengroep veelkleurig. Daarin participeren mensen met opvattingen die variëren van tamelijk orthodox tot bijna vrijzinnig. In die variatie ligt het gevaar van conflicten, maar ook de kans tot het voeren van goede geloofsgesprekken. De Bijbel speelt in de geloofsbeleving een belangrijke rol. De gemeente zoekt naar de zeggingskracht van de verhalen in relatie tot haar levensvragen en ervaringen.

Wat willen wij?

 

Het profiel van de gemeente

-   Wij willen graag het Evangelie vertolken in de samenleving, door op grond van het Evangelie en de Bijbelse verhalen te zoeken naar antwoorden op onze levensvragen en maatschappelijke vraagstukken.

-  Wij willen graag een missionaire gemeente zijn, door een duidelijk dienende rol in de samenleving te spelen. Dat wil zeggen dat onze verkondiging, ons pastoraat en ons diaconaat niet beperkt blijft tot degenen die in onze gemeente staan ingeschreven.

-   Wij willen graag een open en gastvrije gemeente zijn.

- als gemeente willen wij een open oog en oor hebben voor de vragen die vanuit de samenleving op ons af komen en voor de behoeften die er bestaan bij jong en oud op het gebied van geloof en zingeving.

 

 

Waartoe bestaat de Protestantse Gemeente van Opperdoes?

 

a. Om de lofzang gaande houden.

Door het organiseren van erediensten in velerlei vormen wil onze gemeente haar bijdrage leveren aan de opdracht van de wereldwijde kerk om de lofzang overal op aarde – dus ook in Opperdoes - gaande te houden.

 

b. Tot opbouw, toerusting en vorming van het geloof van de gemeenteleden in verbondenheid met God en met elkaar.

 

c. Om vorm te geven aan Christus’ opdracht in de wereld conform de zendingsopdracht (Mat. 28:18) en om de opdracht voor dienst in de wereld (Mat. 25:40) gestalte te geven.

 

Wij willen dat vierend, lerend en dienend proberen te doen:

 

Vierend:  in de eredienst rond Schrift en Tafel, in samenkomsten waarin we God de eer geven, open en gastvrij, een ieder nodigend.

 

Lerend: in activiteiten, waardoor we elkaar helpen ons geloof te verdiepen, onze individuele levensstijl daarop af te stemmen en samen ons gemeente-zijn meer en meer vorm te geven.

 

Dienend:  in activiteiten waarin we dienstbaar zijn aan God, aan elkaar en aan de samenleving in pastoraat en diaconaat.

 

Onze Opdracht:

Kerk zijn in deze wereld, open en gastvrij, aanwezig in Gods Naam.

 

Gezang 973 Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk

1- Om voor elkaar te zijn uw oog en oor.

Te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord

en op te vangen wie zijn thuis verloor.

Halleluja halleluja!

 

2- Om voor elkaar te zijn uw hand uw voet.

Te helpen wie geen helper had ontmoet

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed

Halleluja halleluja!

3- Om voor elkaar te zijn uw hart en mond

en op te komen voor wie is verstomd,

voor wie gevangen zit of is gewond.

Halleluja halleluja!

 

4- Roept U ons Christus uw gezicht te zijn,

Gerechtigheid en vrede, brood en wijn.

Uw liefde, hoop, geloof-uw zonneschijn.

Halleluja halleluja!

 

 

Speerpunt voor de komende vier jaar:

Aandacht voor en het actief betrekken bij het kerkenwerk van de leeftijdsgroep 25-45 jarigen; de focus zal mede gericht zijn op mensen aan de rand van en buiten de kerkelijke gemeente.

 

Concrete uitwerking van bovenstaande

Ad a. Vierend 

De eredienst.

De zondagse eredienst: hierbij wordt in principe uitgegaan van het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken, zowel in de dienst als in de kindernevendienst, waar men het rooster van Kind op Zondag volgt.

Voor liederen wordt vooral gebruik gemaakt van het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en Kerk’ en verder uit de schat van liederen die de christelijke kerk heeft voortgebracht en voortbrengt.

Er zijn per jaar vier diensten van Schrift en Tafel.

(Ook in verzorgingshuis Almere worden vier diensten van Schrift en Tafel aangeboden.)

Het kerkelijk seizoen begint met een startdienst en ’s middags een Vesper.

Aan het eind van het kerkelijk jaar worden de overledenen herdacht in de zondagse dienst.

 

De eredienst heeft verschillende vormen: zangdienst, jeugd/kinderdienst, vesper.

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd is er wekelijks kindernevendienst en voor de tieners 1 x per maand tienerdienst.

 

Diensten rond en op de kerkelijke feestdagen.

Kerstnachtdienst in de Dorpskerk met medewerking van  de muziekvereniging T.A.V.E.N.U.

Gezinsdiensten op Eerste Kerstdag en Paasmorgen zijn laagdrempelig en uitnodigend. Bijzondere aandacht voor het Triduum van Pasen ( Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag)  met een viering van de Maaltijd van de Heer op Witte Donderdag.

Er is een dienst op Hemelvaartsdag. Er is met Pinksteren een buitendienst.

Diensten worden gehouden in de Dorpskerk op Biddag en Dankdag voor Gewas en Arbeid.

In de Veertigdagentijd kan er een Vesper gehouden worden.

 

Diensten in het zorgcentrum Almere:

1x per maand een avondsluiting in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerk.

4 x per jaar een zondagmiddagdienst van Schrift en Tafel.

Maandelijkse vertelvieringen in de huiskamer.

 

Gelegenheidsdiensten voor rouw en trouw.

Voor een overleden gemeentelid kan er wanneer de nabestaanden dat wensen een afscheidsdienst/ dankdienst voor het leven worden gehouden.

Een huwelijk, dat voor de burgerlijke stand is voltrokken, kan gezegend worden in een kerkdienst, waarbij als voorwaarde geldt dat tenminste een van de beide partners lid van de Protestantse Gemeente te Opperdoes is.

 

Uitdaging:

Nieuwe vormen van eredienst die ook jongeren aanspreken.

Mensen uit de leeftijdsgroep 25-45 jaar bij de diensten betrekken

---------------------------------------------------------------------------------------

Ad b. Lerend.

Door de preek in de zondagse eredienst.

Door kringwerk: Bijbelkring en gesprekskring.

Leerhuis.

Catechese voor kinderen in basisschoolleeftijd: 3 x per jaar over het Avondmaal

Catechese en Youth Alpha voor tieners.

Catechese/gesprekskring  voor jong volwassenen.

Vrouwencontactgroep

Leesgroep

 

Uitdaging:

Activiteiten die ook mensen vanuit het dorp aanspreken,

activiteiten om jonge gezinnen te bereiken.

 

Ad c. Dienend.

 

Materiële zorg

Het in standhouden van kerkelijk werk en gebouwen door de  inzet van het College van Kerkrentmeesters en vrijwilligers.

 

Zorg voor elkaar in Gods naam in pastoraat en diaconaat:

 

Pastoraal bezoek bij lief en leed:

ouderenbezoek, ziekenpastoraat en rouwpastoraat door predikant en taakgroep pastoraat en contactpersonen.

 

Steun aan maatschappelijke organisaties door de diaconie:

jaarproject zendings- ontwikkelingswerk

steun aan Dorcasvoedselactie

sponsoren van een  kind in ontwikkelingsland

noodhulp in de wereld

steun aan de zending

geldelijke steun indien nodig aan personen en verschillende organisaties

 

vakantie voor gemeentelid

 

Missionair werk:

Kerk in en voor het dorp zijn

Activiteiten voor kennismaking en ontmoeting.

 

Uitdaging:

hoe betrek je jongeren bij het diaconale werk?

hoe bereik je buitenkerkelijken?

hoe blijf je financieel gezond?

hoe kun je voldoende ambtsdragers vinden? Uit de leeftijdsgroep 25-45 jarigen zullen de ambtsdragers van de toekomst moeten komen; het is van groot belang hen bij de kerk betrokken te houden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subpagina''s (1): + Plaatselijke regeling 2015