ANBI transparantiecijfers PGO Opperdoes2019

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Opperdoes

Telefoonnummer:  

0228-581863

RSIN/Fiscaal nummer:

823338526

Website adres:

www.pgopperdoes.nl   

E-mail:

scriba@pgopperdoes.nl  

Adres:

Molmhoek 20

Postcode:

1693 LB

Plaats:        

Wervershoof

 

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Opperdoes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen
van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Opperdoes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van
deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad naast de predikant 14 leden, die worden gekozen door
en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de
gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord
te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon
en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.pgopperdoes.nl vindt u het beleidsplan 2019-2022 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Onze gemeente heeft geen personeel in dienstbetrekking.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten 2019.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het
College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht
van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Kerkdiensten

Op elke zondag is er ’s ochtends een kerkdienst gehouden. Daarnaast waren er de bid- en danksstond
voor gewas en arbeid, en diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag,
24 december(kerstnachtdienst), Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag en oudejaarsavond. Deze kerkdiensten vonden bijna allemaal plaats in het eigen kerkgebouw aan het Noorderpad 21 te Opperdoes.
De kerstnachtdienst op 24 december werd in de dorpskerk aan de Kerkebuurt 16 gehouden.
De dienst op Eerste Pinksterdag was een buitendienst op het erf van een van de gemeenteleden.
In de kerkdiensten ging de eigen predikant of een gastvoorganger voor.
In 2019 waren er drie gezamenlijke diensten met de Protestantse Gemeente Medemblik,
de Pinksterdienst en twee gewone diensten. Een daarvan werd in de kerk in Medemblik gehouden.

Naast de reguliere kerkdiensten volgens het rooster zijn er ook een aantal afscheidsdiensten voor overleden gemeenteleden geweest.

Bovendien zijn er twee zangdiensten gehouden met medewerking van een koor.

Onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Opperdoes hebben er vier vieringen
van de Maaltijd van de Heer plaatsgevonden in het plaatselijke verzorgingshuis Almere.

Door de Christelijke Gereformeerde Kerk van Opperdoes en de Protestantse Gemeente te Opperdoes
wordt er een keer per maand om beurten een avondsluiting in verzorgingshuis Almere georganiseerd.

Vorming en Toerusting

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdiensten elke zondag kindernevendienst geweest.

Jongeren konden deelnemen aan de catechese en de tienernevendienst.

Volwassenen konden een Bijbelkring bijwonen.

Voor bejaarden in het verzorgingshuis Almere waren er vertelvieringen.

Pastoraat

Door de predikant, de wijkouderlingen en de overige leden van het pastorale team zijn bezoeken
afgelegd aan een groot aantal gemeenteleden. Vaak was dat omdat deze gemeenteleden bejaard
of ziek waren. Maar ook werden er bezoeken afgelegd ter gelegenheid van heugelijke gebeurtenissen.

Andere gemeenteactiviteiten

In het startweekend van september 2019 is de aftrap gegeven voor het kerkelijk seizoen 2019/2020.
Het thema is dit jaar ‘Verhalen vertellen’. Doelstelling van het startweekend is om zo veel mogelijk
gemeenteleden te bereiken. Onze gemeente wil gastvrij zijn, niet alleen voor gemeenteleden,
maar ook voor mensen van buiten, ongeacht of zij wel of niet een kerkelijke achtergrond hebben.

De missionaire commissie heeft weer een aantal wandelingen en excursies verzorgd.

Ook zijn er twee gemeenteavonden gehouden. Op 13 maart hield onze predikant een inleiding over
het thema ‘Passietijd en Pasen in kunst en cultuur’. Op 6 november kwam de jaarrekening 2018 van
het College van Kerkrentmeesters aan de orde en werd er een Bijbelquiz georganiseerd.
De voormalige stickergroep komt een keer per maand bij elkaar om de onderlinge contacten te
onderhouden en als het nodig is iets in te pakken of te maken ten behoeve van kerkelijke activiteiten.

College van Kerkrentmeesters

In 2019 zijn er zonnepanelen gelegd op het dak van het gemeentecentrum D’ Ouwe Pastorie en
er is naast het reguliere onderhoud ook groot onderhoud gepleegd.
Er is een nieuwe cv-ketel geplaatst en de lichtstraat tussen de kerk en D‘ Ouwe Pastorie is vervangen
door een andere dakbedekking.

College van Diakenen

Voor de activiteiten van dit college wordt verwezen naar de desbetreffende ANBI gegevens elders op deze site

Regionaal overleg

Namens onze gemeente was de predikant en een ouderling-kerkrentmeester met bijzondere opdracht afgevaardigd naar de classis Noord-Holland.

Verder vindt met de Protestantse Gemeente Medemblik regelmatig overleg plaats over mogelijke
vormen van samenwerking.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

 

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor
het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van 
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. In onze gemeente is dit niet het geval.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van een bijdrage
aan de landelijke Centrale Kas voor de Predikantstraktementen en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het
landelijk werk.