ANBI PGO 2020

 A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Opperdoes

Telefoonnummer:  

 06-36587051

RSIN/Fiscaal nummer:

823338526

Website adres:

www.pgopperdoes.nl   

E-mail:

scriba@pgopperdoes.nl  

Adres:

Molmhoek 20

Postcode:

1693 LB

Plaats:        

Wervershoof

 

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Opperdoes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Opperdoes.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers
van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad naast de predikant 11 leden, die worden gekozen
door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de
gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgopperdoes.nl vindt u het beleidsplan 2019-2022 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. Onze gemeente heeft geen personeel in dienstbetrekking.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten 2020.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College
van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de
gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 

Kerkdiensten

Op elk zondag is er ’s ochtends een kerkdienst gehouden. Daarnaast waren er de bid- en dankstond
voor gewas en arbeid en diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag,
24 december(kerstnachtdienst), Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag en oudejaarsavond.
Deze kerkdiensten vonden allemaal plaats in het eigen kerkgebouw aan het Noorderpad 21 te Opperdoes.

Naast de reguliere kerkdiensten volgens het rooster zijn er ook een aantal afscheidsdiensten voor overleden gemeenteleden geweest.

De noodzakelijke maatregelen ter  voorkoming van de verspreiding van het coronavirus hadden tot
gevolg dat bij een aantal  kerkdiensten het aantal kerkgangers moest worden beperkt tot maximaal
30 personen (exclusief mensen met een taak zoals dienstdoende ambtsdragers, de koster, de organist,
iemand voor de bediening van de beeldschermen en de voorganger).

Ook zijn er een aantal kerkdiensten geweest met alleen de voorganger en enkele andere mensen
met een taak. Alle diensten zijn via internet uitgezonden via ‘Kerkdienst Gemist’.

 

Vorming en Toerusting

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens kerkdiensten in de eerste maanden van het jaar kindernevendienst geweest.

Vanaf de invoering (medio maart) van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus niet meer.

Ook andere vormings- en toerustingsactiviteiten zoals kringwerk lagen vanaf die tijd stil.

Tijdens de week van gebed in januari is er een gezamenlijke maaltijd gehouden. 

 

Pastoraat

Door de predikant, de wijkouderlingen en de overige leden van het pastorale team zijn bezoeken
afgelegd aan diverse gemeenteleden. Vaak was dat omdat deze gemeenteleden bejaard of ziek waren.
Maar ook werden er bezoeken afgelegd ter gelegenheid van heugelijke gebeurtenissen.

Het bezoekwerk werd vanaf de invoering van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus ernstig belemmerd.

 

 

Andere gemeenteactiviteiten

Door de noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus zijn er in
2020 geen andere gemeenteactiviteiten geweest.

Ter compensatie van de weggevallen activiteiten zijn er af en toe onder de gemeenteleden publicaties
verspreid, zoals ter gelegenheid van de zomervakantie en advent. Voor kinderen waren er speciale presentjes.

 

College van Kerkrentmeesters

In 2020 zijn er geen investeringen gedaan. Ook is er geen groot onderhoud uitgevoerd.

 

College van Diakenen

Voor de activiteiten van dit college wordt verwezen naar de desbetreffende ANBI gegevens elders op deze site

 

Regionaal overleg

Namens onze gemeente was de predikant afgevaardigd naar de classis Noord-Holland.

Verder vindt met de Protestantse Gemeente Medemblik overleg plaats over mogelijke vormen van
samenwerking. Door  de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus stond
het overleg met de Protestantse Gemeente Medemblik op een laag pitje.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.