ANBI protestantse gemeente jan 2018

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Opperdoes

Telefoonnummer:  

0227-544475

RSIN/Fiscaal nummer:

823338526

Website adres:

www.pgopperdoes.nl   

E-mail:

scriba@pgopperdoes.nl  

Adres:

Gildelaan 55

Postcode:

1671 LZ

Plaats:        

Medemblik

 

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Opperdoes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk
staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap,
die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk
wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1
van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de
kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de
Protestantse Gemeente te Opperdoes.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden,
die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de
financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt
in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad
als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken.
(
Ordinantie 11, art. 3).

 

 

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde
wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie,
haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de
ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in
de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer
om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan
de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.pgopperdoes.nl vindt u het beleidsplan 2015-2018 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. Onze gemeente heeft geen personeel in dienstbetrekking.


De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten 2016.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden
van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen
bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.
Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag
rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste
gegevens treft u hieronder aan.

Kerkdiensten

Op elk zondag is er een kerkdienst gehouden. Daarnaast waren er kerkdiensten op
9 maart (bidstond voor gewas en arbeid), 24 maart (Witte Donderdag),
25 maart (Goede Vrijdag), 26 maart (Stille Zaterdag), 5 mei (Hemelvaartsdag),
2 november (dankstond voor gewas en arbeid), 24 december (kerstnachtdienst),
26 december (kinderkerstfeest) en 31 december (oudejaarsavond).
Deze kerkdiensten vonden bijna allemaal plaats in het eigen kerkgebouw aan het
Noorderpad 21 te Opperdoes. Uitzondering was de dienst op 24 december. Deze dienst werd in de dorpskerk aan de Kerkebuurt 16 gehouden.
andere uitzondering was de dienst op Eerste Pinksterdag (15 mei).
Dit was een buitendienst op het erf van een van de gemeenteleden.
In de kerkdiensten ging de eigen predikant of een gastvoorganger voor.

Naast de reguliere kerkdiensten volgens het rooster zijn er ook een aantal
afscheidsdiensten voor overleden gemeenteleden geweest.

Onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Opperdoes hebben er
vier vieringen van de Maaltijd van de Heer plaatsgevonden in het
plaatselijke verzorgingshuis Almere.

Door de Christelijke Gereformeerde Kerk van Opperdoes en de Protestantse Gemeente
te Opperdoes wordt er een keer per maand om beurten een avondsluiting in
verzorgingshuis Almere georganiseerd.

Vorming en Toerusting

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdiensten elke zondag
kindernevendienst geweest.

Jongeren konden deelnemen aan de catechese, tienernevendienst en Youth Alpha.

Voor volwassenen waren er twee Bijbelkringen.

Voor bejaarden in het verzorgingshuis Almere waren er vertelvieringen.

Pastoraat

Door de predikant, de wijkouderlingen en de overige leden van het pastorale team
zijn bezoeken afgelegd aan een groot aantal gemeenteleden. Vaak was dat omdat
deze gemeenteleden bejaard of ziek waren. Maar ook werden er bezoeken afgelegd
ter gelegenheid van heugelijke gebeurtenissen.

Andere gemeenteactiviteiten

In het startweekend van september 2016 is de aftrap gegeven voor het kerkelijk seizoen
2016/2017. Doelstelling van het startweekend is om zo veel mogelijk gemeenteleden te
bereiken. Het thema van de startdienst was ‘Deel je leven’.
Naar aanleiding daarvan hebben veel gemeenteleden iets gemeenschappelijks gedaan
zoals een keer samen eten, bij elkaar om de koffie gaan, wandelingen maken en
naar de film gaan. Het leidde tot ontmoetingen tussen verschillende leeftijdsgroepen.

De missionaire commissie heeft weer een aantal wandelingen en excursies verzorgd.

Ook is er een gemeenteavond gehouden. Op deze avond kwam voor de pauze de
jaarrekening 2015 van het College van Kerkrentmeesters aan de orde en na de pauze
volgde er een gesprek in groepjes over ‘Reformatie nu’. Dit omdat in de periode
1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017 herdacht wordt dat het in 2017
500 jaar geleden is dat Maarten Luther met zijn kerkhervorming begon.

De voormalige sticker groep komt nu een keer per maand bij elkaar om de onderlinge
contacten te onderhouden en als het nodig is iets in te pakken of te maken ten
behoeve van kerkelijke activiteiten.

Tijdens de jaarmarkt op vrijdag 10 juni was de kerk open, was er een boekenkraam en
lieten gemeenteleden en dorpsgenoten zien welke creatieve talenten zij hebben.

 

College van Kerkrentmeesters

In 2016 is net als vorig jaar opnieuw aandacht besteed het groot onderhoud van
de gebouwen. Vermeldenswaard zijn met name het schilderwerk en de
vernieuwing van de toiletten en de keuken.

College van Diakenen

De taken van de diaconie zijn:

 A: Als onderdeel van de kerkenraad het mede besturen van onze gemeente.
Alle diakenen maken deel uit van de kerkenraad en beslissen mee over
het beleid van onze gemeente. E
én van de diakenen heeft zitting in het
moderamen van de kerkenraad.

B: Het vertegenwoordigd te zijn bij diensten / vieringen  van onze gemeente.
In elke dienst zijn er tenminste twee  diakenen, behalve in rouw- en trouwdiensten,
waar
één persoon namens de diaconie dienst doet.

C: De organisatie van avondmaalsvieringen, zowel in de kerk als in het
verzorgingshuis
Almere te Opperdoes. Jaarlijks zijn er vier avondmaalsvieringen
in ons kerkgebouw en vier avondmaalsvieringen in het verzorgingshuis.

D: Het inzamelen van de gaven tijdens diensten en het organiseren van
geldwervingsacties voor specifieke projecten. Diakenen collecteren in de diensten,
meestal geholpen door jeugdcollectanten. De diakenen doen tijdens de kerkdienst
ook de collecte voor de kerk en zij  zorgen er voor dat het geld wordt geteld en voor het aangekondigde doel wordt bestemd.

E: Het beheer van de diaconale financiële middelen en onroerend goed.
In een aantal diensten is de diaconale collecte bestemd voor een doel wat bepaald
is door de landelijke kerk. De inkomsten uit de overige diaconale collecten worden
bestemd voor plaatselijke, regionale, landelijke doelen of doelen elders in de wereld.
Datzelfde geldt ook voor de opbrengsten uit het onroerend goed wat eigendom is
van de plaatselijke diaconie. Het onroerend goed is landbouwgrond. Het beheer
van deze grond geschiedt in onze opdracht door de rentmeester van het
Kantoor Kerkelijk Goederen van de landelijke kerk.

De controle over het beheer van de financiële middelen wordt gedaan door een
kascontrolecommissie, door ter inzage legging voor de gemeente van de begroting
en de jaarrekening, door publicatie van de begroting en de jaarrekening in het
kerkblad
Graankorrels, door goedkeuring door de kerkenraad en tenslotte door
goedkeuring door het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

De diaconie van onze gemeente is ook betrokken in overlegstructuren in regionaal verband.

 Eén van de diakenen heeft zitting in  Stichting  Bootsgesellebeurs van Opperdoes.
(een fonds ten behoeve van de gemeenschap van Opperdoes)


De plaatselijke doelen die in 2016 werden gefinancierd door de diaconie waren:

-        de kerktelefoon voor leden van de Protestantse Gemeente te Opperdoes
die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken.

-        De bloemen in de kerk. Elke zondag stonden er 2 boeketten in de kerk die
na afloop van de dienst naar gemeenteleden werden gebracht. Ook de
bloemschikkingen in de 40 dagentijd, met Pasen, in de adventstijd en met
Kerst waren voor rekening van de diaconie. Als mede de bloemen die door
de bezoekdames werden meegenomen bij een bezoekje aan gemeenteleden
en de boeketten en corsages die werden gekocht voor bijzondere gelegenheden.

-        De kerstattenties. In de adventstijd hebben de diakenen bij gemeenteleden van
70 jaar en ouder het
dagboekje  van Filippus van de Protestantse Kerk in Nederland gebracht.

-        Het jaarlijkse ouderenreisje dat  in samenwerking met de diaconie van de
Christelijke Gereformeerde Kerk om de beurt wordt georganiseerd.
In 2016 was  dit een rolstoeluitje voor mensen die slecht ter been zijn.
Dit was een  wandeling door Opperdoes met als afsluiting koffie en gebak in de
tuin van gemeente leden. De busreis  ging naar een klompenmakerij.

-        De interkerkelijke ouderenmiddagen en de bingomiddagen die in
verzorgingshuis
Almere werden gehouden werden door de diaconie gesteund
met een bijdrage.

-        Het streven is om elk jaar een gemeentelid een vakantie aan te bieden
via het vakantiebureau van de PKN. 
In 2016 is één persoon op vakantie geweest naar het F.D. Roosevelthuis in Doorn.

-         Samen met diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk  werden
er Bijbels aangeschaft voor groep 6 van de plaatselijke basisschool.


Regionale en landelijke doelen  in 2016 waren:

-        Spullen uit kerstpakketten konden door gemeenteleden in de kerk worden
neergezet en werden door een diaken naar de Voedselbank gebracht.

      In het gemeenschapsgebouw van de kerk staat een inzameldoos voor cartridges/mobieltjes/postzegels. Deze worden gebracht bij de gemeente adviseur
van de PKN en gebruikt voor goede doelen.

     In het gemeenschapsgebouw staat een krat waar het product van de maand
voor de voedselbank wordt verzameld. Deze producten worden naar de voedselbank
gebracht.

  -        Op Palmzondag werd een Paasgroeten actie georganiseerd.
Er werden kaarten op de diaconale tafel neergelegd die door gemeenteleden naar
gevangenen konden worden verstuurd.

-        De diaconie heeft in juni  met 10 personen de RABO Fiets Sponsortocht
gefietst en hiermee 250 euro bijeengebracht voor Hospice Dignitas te Hoorn.

-        De toeristenkerk in Onderdijk werd met een bijdrage gesteund.

-        Verder werden diverse organisaties in West-Friesland die hulp verlenen aan
mensen die geestelijk, lichamelijk, verstandelijke of financieel problemen hebben
met een bijdrage  gesteund.


Doelen voor wereldwijd waren:

-        In oktober werd de jaarlijkse acceptgirokaartenactie georganiseerd.
Bij het kerkblad werd een acceptgirokaart gevoegd die de geadresseerde kon
gebruiken om de zendingsbijdrage te voldoen. De opbrengst was bestemd voor
de slachtoffers van de orkaan op Haiti

   Er is in december 2016 een gift gegeven aan de oorlogs-slachtoffers in Mosul Irak.

-        In november werd gezamenlijk met de diaconie van de Christelijke Gereformeerde
Kerk zoals elk jaar de Dorcas Voedselpakkettenactie bij de Spar gehouden.
De samenwerking tussen beide kerken en met de Spar verliep weer heel goed.

-        De diaconie sponsort een kind in de Oekraïne.

-       In 2016 is er geen diaconaal jaarproject geweest


Regionaal overleg

Namens onze gemeente was de predikant afgevaardigd naar de classis Hoorn-Enkhuizen.
Namens onze gemeente had een ouderling-kerkrentmeester met een bijzondere opdracht
zitting in het moderamen van de classis. Aan het eind van 2016 is een diaken met
bijzondere opdracht bevestigd om namens de classis te worden afgevaardigd naar de synode.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen
over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote
mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden,
kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

Tot en met  2013 beschikte de Protestantse Gemeente te Opperdoes over twee pastorieën. Van de pastorieën was er een bewoond door de predikant en een verhuurd. In 2014 zijn beide pastorieën verkocht. Dit om de in de nabije toekomst te verwachten hoge kosten voor groot onderhoud te vermijden. Bij de verkoop van de pastorieën is een voorziening gevormd om de financiering van de predikantsplaats voor de komende tien jaar te garanderen. Ook is een gedeelte van de toen gerealiseerde boekwinst gebruikt om een voorziening te vormen voor toekomstig groot onderhoud aan het kerkgebouw en het gemeentecentrum. De kosten van het in 2015 en 2016 uitgevoerde groot onderhoud zijn ten laste van deze laatstgenoemde voorziening gebracht. In de begroting 2018 zijn de effecten verwerkt van de lage rentestand en de geleidelijke terugloop van het aantal leden. Het in eerste instantie voor 2018 begrote tekort wordt gedekt uit de voorziening instandhouding predikantsplaats. Uiteraard blijft het voor de financiële positie van onze gemeente van groot belang dat de kerkelijke bijdragen zo hoog mogelijk blijven.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. In onze gemeente is dit niet het geval.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van een bijdrage aan de landelijke Centrale Kas voor de Predikantstraktementen en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.