ANBI transperantie gegevens diaconie 2018

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente te Opperdoes 

Telefoonnummer:  0228-581863

RSIN/Fiscaal nummer: 824134370

Website adres: www.pgopperdoes.nl   

E-mail: scriba@pgopperdoes.nl  

Adres: Molmhoek 20 

Postcode: 1693 LB

Plaats:          Wervershoof


De Protestantse Gemeente te Opperdoes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 2 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De diaconie van de Protestantse Gemeente te Opperdoes heeft eveneens rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Opperdoes en de diaconie.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad naast de predikant 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Tot en met 31 december 2018 bestond de kerkenraad naast de predikant uit 15 leden.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en bezittingen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 7).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgopperdoes.nl vindt u het beleidsplan 2015-2018 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Onze gemeente heeft geen personeel in dienstbetrekking.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten 2018.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Kerkdiensten

Op elk zondag is er ’s ochtends een kerkdienst gehouden. Daarnaast waren er de bid- en danksstond voor gewas en arbeid, en diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag, 24 december(Kerstnachtdienst), Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag en oudejaarsavond. Deze kerkdiensten vonden bijna allemaal plaats in het eigen kerkgebouw aan het Noorderpad 21 te Opperdoes. Uitzondering was de kerstnachtdienst op 24 december. Deze dienst werd in de dorpskerk aan de Kerkebuurt 16 gehouden. Een andere uitzondering was de dienst op Eerste Pinksterdag. Dit was een buitendienst op het erf van een van de gemeenteleden. In de kerkdiensten ging de eigen predikant of een gastvoorganger voor.

Naast de reguliere kerkdiensten volgens het rooster zijn er ook een aantal afscheidsdiensten voor overleden gemeenteleden geweest.

Bovendien zijn er twee zangdiensten gehouden met medewerking van een koor.

Onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Opperdoes hebben er vier vieringen van de Maaltijd van de Heer plaatsgevonden in het plaatselijke verzorgingshuis Almere.

Door de Christelijke Gereformeerde Kerk van Opperdoes en de Protestantse Gemeente te Opperdoes wordt er een keer per maand om beurten een avondsluiting in verzorgingshuis Almere georganiseerd.

Vorming en Toerusting

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdiensten elke zondag kindernevendienst geweest.

Jongeren konden deelnemen aan de catechese, tienernevendienst en Youth Alpha.

Voor volwassenen waren er twee Bijbelkringen.

Voor bejaarden in het verzorgingshuis Almere waren er vertelvieringen.

Pastoraat

Door de predikant, de wijkouderlingen en de overige leden van het pastorale team zijn bezoeken afgelegd aan een groot aantal gemeenteleden. Vaak was dat omdat deze gemeenteleden bejaard of ziek waren. Maar ook werden er bezoeken afgelegd ter gelegenheid van heugelijke gebeurtenissen.

Andere gemeenteactiviteiten

In het startweekend van september 2018 is de aftrap gegeven voor het kerkelijk seizoen 2018/2019. Doelstelling van het startweekend is om zo veel mogelijk gemeenteleden te bereiken. Onze gemeente wil gastvrij zijn, niet alleen voor gemeenteleden, maar ook voor mensen van buiten, ongeacht of zij wel of niet een kerkelijke achtergrond hebben.

De missionaire commissie heeft weer een aantal wandelingen en excursies verzorgd. 

Ook zijn er twee gemeenteavonden gehouden. Op 14 maart werd gesproken over de thema’s vieren, leren, dienen en spelen. Deze bespreking diende als voorbereiding op het nieuwe beleidsplan 2019-2022. Op 7 november kwam de jaarrekening 2017 van het College van Kerkrentmeesters aan de orde en werd er gesproken over de eventuele samenwerking met de Protestantse Gemeente Medemblik. De voormalige stickergroep komt een keer per maand bij elkaar om de onderlinge contacten te onderhouden en als het nodig is iets in te pakken of te maken ten behoeve van kerkelijke activiteiten.

College van Kerkrentmeesters

Voor een verslag van de activiteiten van het College van Kerkrentmeesters wordt verwezen naar de ANBI-gegevens van de kerkelijke gemeente elders op deze site.

College van Diakenen

De taken van de diaconie zijn:

 A: Als onderdeel van de kerkenraad het mede besturen van onze gemeente. Alle diakenen maken deel uit van de kerkenraad en beslissen mee over het beleid van onze gemeente. Eén van de diakenen heeft zitting in het moderamen van de kerkenraad.

B: Het vertegenwoordigd zijn bij diensten / vieringen  van onze gemeente. In elke dienst zijn er ten minste twee  diakenen, behalve in rouw- en trouwdiensten, waar één persoon namens de diaconie dienst doet.

C: De organisatie van de vieringen van de Maaltijd van de Heer, zowel in de kerk als in het verzorgingshuis Almere  te Opperdoes. Jaarlijks zijn er vier van deze vieringen in ons kerkgebouw en vier in het verzorgingshuis.

D: Het inzamelen van de gaven tijdens diensten en het organiseren van geldwervingsacties voor specifieke projecten. Diakenen collecteren in de diensten, soms geholpen door jeugdcollectanten. De diakenen doen tijdens de kerkdienst ook de collecte voor de kerk en zij  zorgen er voor dat het geld wordt geteld en voor het aangekondigde doel wordt bestemd.

E: Het beheer van de diaconale financiële middelen en onroerend goed. In een aantal diensten is de diaconale collecte bestemd voor een doel dat bepaald is door de landelijke kerk. De inkomsten uit de overige diaconale collecten worden bestemd voor plaatselijke, regionale, landelijke doelen of doelen elders in de wereld. Datzelfde geldt ook voor de opbrengsten uit het onroerend goed dat eigendom is van de plaatselijke diaconie. Het onroerend goed is landbouwgrond. Het beheer van deze grond geschiedt in onze opdracht door de rentmeester van het Kantoor der Kerkelijke Goederen in Amersfoort.

De diaconie van onze gemeente is ook betrokken in overlegstructuren in regionaal verband.

Een van de diakenen heeft zitting in het bestuur van  Stichting  Bootsgesellebeurs van Opperdoes (een fonds ten behoeve van de gemeenschap van Opperdoes). 

De plaatselijke doelen die worden gefinancierd door de diaconie zijn: 

a. De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Opperdoes zijn via internet te beluisteren via ‘Kerkdienst gemist’. Dit is van belang voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken. Ook voor andere belangstellenden zijn deze uitzendingen te beluisteren. 

b. De bloemen in de kerk. Elke zondag staan er twee boeketten in de kerk die na afloop van de dienst naar gemeenteleden worden gebracht. Ook de bloemschikkingen in de 40-dagentijd, met Pasen, in de adventstijd en met Kerst zijn voor rekening van de diaconie. Dat geldt ook voor de bloemen die door de bezoekdames worden meegenomen bij een bezoekje aan gemeenteleden en de boeketten en corsages die worden gekocht voor bijzondere gelegenheden.

c. De kerstattenties. In de adventstijd brengen de diakenen geassisteerd door de bezoekdames  bij gemeenteleden van 70 jaar en ouder een attentie.

d. De rolstoelwandeling en het jaarlijkse seniorenreisje  die  in samenwerking met de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk  worden georganiseerd. 

e. De interkerkelijke ouderenmiddagen en de bingomiddagen die in verzorgingshuis Almere worden gehouden, worden door de diaconie gesteund met een bijdrage.

f. Het streven is om elk jaar een gemeentelid een vakantie aan te bieden via het vakantiebureau van de PKN.  

Regionale en landelijke projecten en doelen die door de diaconie worden gesteund zijn:

a. In het gemeenschapsgebouw van de kerk hangt een bus  voor postzegels. De opbrengst wordt  gebruikt voor goede doelen.

b. De diaconie houdt  jaarlijks een aantal collectes voor de Voedselbank West-Friesland.

c. Er wordt een Paasgroetenactie georganiseerd. Er worden kaarten op de diaconale tafel neergelegd die door gemeenteleden naar gevangenen kunnen  worden verstuurd.

d. De toeristenkerk in Onderdijk  wordt met een bijdrage gesteund.

e. Verder worden diverse organisaties in West-Friesland die hulp verlenen aan mensen die geestelijke, lichamelijke, verstandelijke of financiële problemen hebben, met een bijdrage  gesteund.

 Wereldwijde projecten en doelen die door de diaconie worden gesteund zijn:

a. Jaarlijks wordt er een zendingsactie in oktober georganiseerd voor een goed doel  (voornamelijk een wereldwijd doel). In 2018 was de opbrengst bestemd voor Jemen.

b. In november wordt gezamenlijk met de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk elk jaar de Dorcas Voedselpakkettenactie bij de Spar gehouden.

c. De diaconie sponsort een wereldkind.

d. Jaarlijks wordt een nieuw diaconaal jaarproject georganiseerd voor een goed doel. In 2018 was dat het project Kagondo, ooi t opgezet door de Medemblikker huisarts dokter Weel.

e. Verder wordt gecollecteerd en geld gegeven voor projecten van de landelijke kerk in het kader van Kerkinactie en van andere organisaties. 

Regionaal overleg

Namens onze gemeente was de predikant afgevaardigd naar de tot 1 mei 2018 bestaande classis Hoorn-Enkhuizen. Namens onze gemeente had een ouderling-kerkrentmeester met een bijzondere opdracht zitting in het moderamen van deze classis. Verder was namens onze gemeente een diaken met bijzondere opdracht afgevaardigd met als bijzondere taak afgevaardigde naar de Generale Synode namens de classis Hoorn-Enkhuizen. 

Vanaf 1 mei 2018 is de classis Hoorn-Enkhuizen opgegaan in de nieuwe classis Noord-Holland. Naar deze classis zijn namens onze gemeente de predikant en een ouderling met bijzondere opdracht afgevaardigd.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.