ANBI diaconie mei 2017

Naam ANBI:

Protestantse Gemeente te Opperdoes

Telefoonnummer:  

0227-544475

RSIN/Fiscaal nummer:

Diaconie   824134370

Website adres:

www.pgopperdoes.nl   

E-mail:

scriba@pgopperdoes.nl  

Adres:

Gildelaan 55

Postcode:

1671 LZ

Plaats:        

Medemblik

 

 

 

 

 

 

De Protestantse Gemeente te Opperdoes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Opperdoes.

 B. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

 Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

  C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

Op de website www.pgopperdoes.nl  vindt u het beleidsplan 2015-2018 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Onze gemeente heeft geen personeel in dienstbetrekking.


De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten 2016.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 Kerkdiensten

Op elk zondag is er een kerkdienst gehouden. Daarnaast waren er kerkdiensten op

9 maart (bidstond voor gewas en arbeid), 24 maart (Witte Donderdag),

25 maart (Goede Vrijdag), 26 maart (Stille Zaterdag), 5 mei (Hemelvaartsdag),

 2 november (dankstond voor gewas en arbeid), 24 december (kerstnachtdienst),

26 december (kinderkerstfeest) en 31 december (oudejaarsavond).

 Deze kerkdiensten vonden bijna allemaal plaats in het eigen kerkgebouw aan het

Noorderpad 21 te Opperdoes. Uitzondering was de dienst op 24 december. Deze dienst werd in de dorpskerk aan de Kerkebuurt 16 gehouden. Een

 andere uitzondering was de dienst op Eerste Pinksterdag (15 mei).

 Dit was een buitendienst op het erf van een van de gemeenteleden.

 In de kerkdiensten ging de eigen predikant of een gastvoorganger voor.

Naast de reguliere kerkdiensten volgens het rooster zijn er ook een aantal

afscheidsdiensten voor overleden gemeenteleden geweest.

Onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Opperdoes hebben er

 vier vieringen van de Maaltijd van de Heer plaatsgevonden in het

plaatselijke verzorgingshuis Almere.

Door de Christelijke Gereformeerde Kerk van Opperdoes en de Protestantse Gemeente

te Opperdoes wordt er een keer per maand om beurten een avondsluiting in

verzorgingshuis Almere georganiseerd.

 Naast de reguliere kerkdiensten volgens het rooster zijn er ook een aantal afscheidsdiensten voor overleden gemeenteleden geweest.

Onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente te Opperdoes hebben er vier  vieringen  van de Maaltijd van de Heer plaatsgevonden in het plaatselijke verzorgingshuis Almere.

 Door de Christelijke Gereformeerde Kerk van Opperdoes en de Protestantse Gemeente te Opperdoes wordt er een keer per maand om beurten een avondsluiting in verzorgingshuis Almere georganiseerd.

 

Vorming en Toerusting

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdiensten elke zondag kindernevendienst geweest. Voor deze groep en hun ouders is er ook avondmaalscatechese gegeven.

Jongeren konden deelnemen aan de catechese, tienernevendienst en Youth Alpha.

Voor volwassenen waren er twee Bijbelkringen.

Voor bejaarden in het verzorgingshuis Almere waren er vertelvieringen.

Pastoraat

Door de predikant, de wijkouderlingen en de overige leden van het pastorale team zijn bezoeken afgelegd  aan een groot aantal gemeenteleden. Vaak was dat omdat deze gemeenteleden bejaard of ziek waren.  Maar ook werden er bezoeken afgelegd ter gelegenheid van heugelijke gebeurtenissen.

 

Andere gemeenteactiviteiten 2016

In het startweekend van september 2016 is de aftrap gegeven voor het kerkelijk seizoen

 2016/2017. Doelstelling van het startweekend is om zo veel mogelijk gemeenteleden te

bereiken. Het thema van de startdienst was Deel je leven.

Naar aanleiding daarvan hebben veel gemeenteleden iets gemeenschappelijks gedaan

zoals een keer samen eten, bij elkaar om de koffie gaan, wandelingen maken en

naar de film gaan. Het leidde tot ontmoetingen tussen verschillende leeftijdsgroepen.

De missionaire commissie heeft weer een aantal wandelingen en excursies verzorgd.

Ook is er een gemeenteavond gehouden. Op deze avond kwam voor de pauze de

jaarrekening 2015 van het College van Kerkrentmeesters aan de orde en na de pauze

volgde er een gesprek in groepjes over Reformatie nu. Dit omdat in de periode

1 november 2016 tot en met 31 oktober 2017 herdacht wordt dat het in 2017

500 jaar geleden is dat Maarten Luther met zijn kerkhervorming begon.

De voormalige sticker groep komt nu een keer per maand bij elkaar om de onderlinge

 contacten te onderhouden en als het nodig is iets in te pakken of te maken ten

 behoeve van kerkelijke activiteiten.

Tijdens de jaarmarkt op vrijdag 10 juni was de kerk open, was er een boekenkraam en

lieten gemeenteleden en dorpsgenoten zien welke creatieve talenten zij hebben.

Pastoraat

Door de predikant, de wijkouderlingen en de overige leden van het pastorale team zijn bezoeken
afgelegd aan een groot aantal gemeenteleden. Vaak was dat omdat deze gemeenteleden bejaard
of ziek waren. Maar ook werden er bezoeken afgelegd ter gelegenheid van heugelijke gebeurtenissen.

College van Kerkrentmeesters

In 2016 is net als vorig jaar opnieuw aandacht besteed het groot onderhoud van

de gebouwen. Vermeldenswaard zijn met name het schilderwerk en de

 vernieuwing van de toiletten en de keuken.

 

College van Diakenen

De taken van de diaconie zijn:

 A: Als onderdeel van de kerkenraad het mede besturen van onze gemeente.
Alle diakenen maken deel uit van de kerkenraad en beslissen mee over het beleid
van onze gemeente. E
én van de diakenen heeft zitting in het moderamen van de kerkenraad.

B: Het vertegenwoordigd te zijn bij diensten / vieringen  van onze gemeente. I
n elke dienst zijn er tenminste twee  diakenen, behalve in rouw- en trouwdiensten,
waar
één persoon namens de diaconie dienst doet.

C: De organisatie van avondmaalsvieringen, zowel in de kerk als in het verzorgingshuis
Almere te Opperdoes. Jaarlijks zijn er vier avondmaalsvieringen in ons kerkgebouw en
vier avondmaalsvieringen in het verzorgingshuis.

D: Het inzamelen van de gaven tijdens diensten en het organiseren van geldwervingsacties
voor specifieke projecten. Diakenen collecteren in de diensten, meestal geholpen door
jeugdcollectanten. De diakenen doen tijdens de kerkdienst ook de collecte voor de kerk en
zij  zorgen er voor dat het geld wordt geteld en voor het aangekondigde doel wordt bestemd.

E: Het beheer van de diaconale financiële middelen en onroerend goed.
In een aantal diensten is de diaconale collecte bestemd voor een doel wat bepaald
is door de landelijke kerk. De inkomsten uit de overige diaconale collecten worden
bestemd voor plaatselijke, regionale, landelijke doelen of doelen elders in de wereld.
Datzelfde geldt ook voor de opbrengsten uit het onroerend goed wat eigendom is van de
plaatselijke diaconie. Het onroerend goed is landbouwgrond. Het beheer van deze grond
geschiedt in onze opdracht door de rentmeester van het Kantoor Kerkelijk Goederen van
de landelijke kerk.

De controle over het beheer van de financiële middelen wordt gedaan door een
kascontrolecommissie, door ter inzage legging voor de gemeente van de begroting en
de jaarrekening, door publicatie van de begroting en de jaarrekening in het
kerkblad
Graankorrels, door goedkeuring door de kerkenraad en tenslotte door
goedkeuring door het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

De diaconie van onze gemeente is ook betrokken in overlegstructuren in regionaal verband.

 Een van de diakenen heeft zitting in  Stichting  Bootsgesellebeurs van Opperdoes.
(een fonds ten behoeve van de gemeenschap van Opperdoes)

 

De plaatselijke doelen die in 2016 werden gefinancierd door de diaconie waren:

-        de kerktelefoon voor leden van de Protestantse Gemeente te Opperdoes die
niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken.

-        De bloemen in de kerk. Elke zondag stonden er 2 boeketten in de kerk die na afloop
van de dienst naar gemeenteleden werden gebracht. Ook de bloemschikkingen in de 40 dagentijd,
met Pasen, in de adventstijd en met Kerst waren voor rekening van de diaconie.
Als mede de bloemen die door de bezoekdames werden meegenomen bij een bezoekje
aan gemeenteleden en de boeketten en corsages die werden gekocht voor bijzondere gelegenheden.

-        De kerstattenties. In de adventstijd hebben de diakenen bij gemeenteleden van 70 jaar
en ouder het d
agboekje van Filippus van de Protestantse Kerk in Nederland gebracht.

-        Het jaarlijkse ouderenreisje dat  in samenwerking met de diaconie van de
Christelijke Gereformeerde Kerk om de beurt wordt georganiseerd. In 2016 was  
dit een rolstoeluitje voor mensen die slecht ter been zijn.
Dit was een  wandeling door Opperdoes met als afsluiting koffie en gebak in de tuin van een
gemeentelid. De busreis  ging naar een klompenmakerij.

-        De interkerkelijke ouderenmiddagen en de bingomiddagen die in verzorgingshuis
Almere werden gehouden werden door de diaconie gesteund met een bijdrage.

-        Het streven is om elk jaar een gemeentelid een vakantie aan te bieden via het
vakantiebureau van de PKN.  In 2016 is één persoon op vakantie geweest naar het
F.D. Roosevelthuis in Doorn.

-         Samen met diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk  werden er
Bijbels aangeschaft voor groep 6 van de plaatselijke basisschool.


Regionale en landelijke doelen  in 2016 waren:

-        Spullen uit kerstpakketten konden door gemeenteleden in de kerk worden
neergezet en werden door een diaken naar de Voedselbank gebracht.

      In het gemeenschapsgebouw van de kerk staat een inzameldoos voor
cartridges/mobieltjes/postzegels. Deze worden gebracht bij de gemeente adviseur van de
PKN en gebruikt voor goede doelen.

     In het gemeenschapsgebouw staat een krat waar het product van de maand voor
de voedselbank wordt verzameld. Deze producten worden naar de voedselbank gebracht.

  -        Op Palmzondag werd een Paasgroeten actie georganiseerd. Er werden kaarten op
de diaconale tafel neergelegd die door gemeenteleden naar gevangenen konden worden verstuurd.

-        De diaconie heeft in juni  met 10 personen de RABO Fiets Sponsortocht gefietst
en hiermee 250 euro bijeengebracht voor Hospice Dignitas te Hoorn.

-        De toeristenkerk in Onderdijk werd met een bijdrage gesteund.

-        Verder werden diverse organisaties in West-Friesland die hulp verlenen aan mensen
die geestelijk, lichamelijk, verstandelijke of financieel problemen hebben met een
bijdrage  gesteund.

 

Doelen voor wereldwijd waren:

-        In oktober werd de jaarlijkse acceptgirokaartenactie georganiseerd. Bij het kerkblad werd een acceptgirokaart gevoegd die de geadresseerde kon gebruiken om de zendingsbijdrage te voldoen.
De opbrengst was bestemd voor de slachtoffers van de orkaan op Haiti

   Er is in december 2016 een gift gegeven aan de oorlogs-slachtoffers in Mosul Irak.

-        In november werd gezamenlijk met de diaconie van de Christelijke Gereformeerde Kerk
zoals elk jaar de Dorcas Voedselpakkettenactie bij de Spar gehouden.
De samenwerking tussen beide kerken en met de Spar verliep weer heel goed.

-        De diaconie sponsort een kind in de Oekraïne.

      In 2016 is er geen diaconaal jaarproject geweest.

 

Regionaal overleg

Namens onze gemeente was de predikant afgevaardigd naar de classis Hoorn-Enkhuizen.

 Namens onze gemeente had een ouderling-kerkrentmeester met een bijzondere opdracht

zitting in het moderamen van de classis. Aan het eind van 2016 is een diaken met

 bijzondere opdracht bevestigd om namens de classis te worden afgevaardigd naar de synode.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:
de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden
gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht
.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Samenvatting jaarrekening 2016  Diaconie                                                                         

  Protestantse Gemeente Opperdoes


Balans                                              begroting 2017                             jaarrekening 2016         jaarrekening 2015 
 Activa


Land                                                                                                                     9.195                     9.195                
Oiko Credit                                                                                                         36.930                     1.930              Vorderingen                                                                                                                9                         618
Vooruitbetaalde bedragen                                                                                        --                           110          
Liquide middelen                                                                                                  51.947                   86.428                                                                                                                                                                                                                                                                                                               98.081                   98.281             Passiva                                                                                                        
Kapitaal                                                                                                               92.964                  91.995           
Vooruit ontvangen bedragen                                                                                    350                       325                   
Te betalen bedragen                                                                                             4.767                    5.961                                                                                                                                           98.081                 98.281


Staat van baten en lasten                                                                                                   
Baten                                                                                                                                    
Baten onroerende zaken                                                 4.773                              4.799                  4.757             
Rente  en dividenden                                                          747                                263                      647       
Bijdragen levend geld                                                       4.915                             4.603                  4.598             
Door te zenden collectes en bijdragen                             6.433                              8.337                 9.217      
Opbrengst dorpsveiling                                                            0                             1.664                       --         
Verkoop koelkast                                                                     0                                  50                       --                                                                                     16.868                            19.716              19.219                                                                                                                                            =====                =====             Lasten                                                                                                                                 
Lasten onroerende zaken                                                1.531                              1.537                  1.503 
Verplichtingen en bijdr.inz.anderen organen                      870                                 869                      880          
Kosten beheer en adnministratie                                       370                                  414                     485          
Overige kosten van diaconale aard                                   120                                     76                     189


Diaconaal werk plaatselijk                                               4.935                                4.367                   4.016      
Diaconaal werk regionaal, provinciaal en landelijk          3.467                                6.373                   3.559     
Diaconaal werk wereldwijd                                              4.844                                5.112                   7.255           


                                                                                        16.137                             18.748                17.887                                                                                                     ====                               =====                =====


Voordelig saldo                                                                    731                                  968                  1.332                                                                                                      ====                                 ====                 =====                Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheervan de diaconale bezittingen.