Alg. verordening gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Dit is nieuwe Europese wetgeving die ten doel heeft persoonsgegevens van burgers beter te beschermen. De nieuwe regels zijn strenger dan de voor die tijd geldende wetgeving. Het toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt verscherpt.

De nieuwe regels gelden ook voor kerkgenootschappen. Voor de Protestantse Kerk in Nederland was dit aanleiding om een model privacy-reglement op te stellen dat door de plaatselijke gemeenten kan worden gebruikt om een eigen privacy-reglement op te stellen.

Ook in onze gemeente is dat gebeurd. Het nieuwe reglement is door de kerkenraad op 17 mei 2018 goedgekeurd en vastgesteld. De nieuwe regels gelden niet alleen voor de ledenadministratie, maar ook bijvoorbeeld voor de adressenbestanden die gebruikt worden voor de actie Kerkbalans, de najaarszendingsactie en de verzending van het kerkblad.

Ook gelden er beperkende regels voor het noemen van namen in de kerkdienst. Dit omdat de kerkdiensten uitgezonden worden en daardoor ook door niet-leden beluisterd kunnen worden.

De kerkenraad heeft besloten om de verjaardaglijst in het vervolg niet meer in het kerkblad op te nemen. Het is ondoenlijk om van ieder lid toestemming te vragen voor het vermelden van de datum van de verjaardag, de naam en het adres.

Dit geldt ook voor de kerkelijke mutaties.

Voor onze website zijn de gevolgen ook groot. Zo kunnen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn, alleen maar gepubliceerd worden als de betrokkenen daar toestemming voor gegeven hebben. In voorkomende gevallen zullen wij daarom vragen of degenen die bezwaar hebben tegen het publiceren van een foto waarop zij herkenbaar in beeld zijn, dat willen melden bij een van de kerkenraadsleden.

Het privacy-reglement komt op de website van onze gemeente en wordt op aanvraag door de scriba van de kerkenraad toegezonden, bij voorkeur per e-mail.

 Wie inzage wil hebben in de gegevens die van hem of haar bij onze gemeente of de landelijke kerk geregistreerd staan, kan daarvoor een verzoek indienen bij de scriba.

Jan Smit, Voorzitter