Visie nota PKN nederland

Visienota van de Protestantse Kerk.

Kerk 2025- waar een Woord is, is een weg.

 Misschien heeft u het al gelezen in de krant, de Protestantse kerk is in beweging, verandering, vernieuwing.

Uitgangspunt is het evangelieverhaal uit Marcus 6. Jezus zendt zijn leerlingen twee aan twee op weg. Ze mogen geen overtollige ballast meenemen, wel sandalen aan hun voeten. ( Marcus 6, 7-9)

 7 Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8 Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. 9 Sandalenmochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 1

 Waarvoor en waartoe zijn we kerk, dat is de vraag die in de visienota gesteld wordt. De samenleving is veranderd, welke invloed heeft dat op de kerk? Er is secularisering, individualisering, we leven in een netwerksamenleving met veel losse verbanden, er zijn andere manieren van communicatie door de digitalisering en we hebben te maken met globalisering.

Voor de kerk betekent het dat er verschillende uitdagingen zijn en moeilijkheden om te overwinnen.

-tegenover de secularisering willen we vrijmoedig over het geloof praten en ons niet opsluiten achter de veilige kerkmuren, dat vraagt ook om andere vormen van kerkzijn.

- mensen zijn elkaar gegeven, in het leven gaat het om meer dan  het ‘ik’ . Hoe gaan we een leven met God en elkaar aan?

- we willen geen verstard instituut zijn, maar toch altijd een plek van zorg voor en trouw aan elkaar

- digitalisering is een winst, maar het directe contact en de unieke positie van Het Woord blijven van belang.

- de kerk is wereldwijd, maar heeft toch ook iets eigens, een plek als een thuis, waar je bent gekend en genoemd.

 Wat is dan in de veranderende samenleving de agenda van de kerk?

- In de eerste plaats het geloof in God, in Jezus Christus als Heer van de kerk, in de Geest te midden van ons.

Geloofsoverdracht is daarom belangrijk. Laten we het gesprek over geloof durven aangaan en ons openstellen voor mensen van buiten. Het is van groot belang om de jongere generatie mee te geven wat ons gelukkig maakt, troost en bemoedigt.

- We vormen met elkaar een geloofsgemeenschap, daarbinnen zijn we gelijken, welke nieuwe vormen van gemeenschap ontstaan er naast de traditionele en hoe geven we daar ruimte aan? Welke behoeften zijn er op lokaal niveau?

- We zijn een onderdeel van de wereldwijde kerk van Christus, daarbij blijven we zoeken naar aansluiting bij andere kerken.

 Dit alles vraagt om een bezinning op de structuur van de kerk, ofwel wat behoort tot ons DNA?

 1- de Protestantse kerk is een gestalte van de ene kerk.

Het hoogste gezag in de kerk heeft Christus en het gaat erom dat de kerk vanuit Hem leeft en werkt door de Geest.

De kerk leeft van genade. God spreekt tot ons door woorden van genade, genade, die zichtbaar wordt in doop en avondmaal.

De kerk heeft een zending, op weg naar het koninkrijk van God, een weg die de wereld in gaat.

De kerk belijdt de Drieëne God en staat in de traditie van de algemeen Christelijke kerk en in de traditie van de Reformatie.

De bron van de kerk is de Bijbel als richtsnoer en toetssteen en uitgangspunt voor de verkondiging en het getuigenis in de wereld.

 2- De kerk is presbyteraal en synodaal. Het hart van de kerk is de plaatselijke gemeente. Die gemeente kenmerkt zich door:

 samenkomsten rond de levende Heer; vieren om te horen naar het Woord en God de eer te geven, door te leren en dat in het dagelijks leven uit te dragen;  door omgang met en omzien naar elkaar, door diaconaat: delen met de minsten, door te getuigen , door de wereld in te gaan.

 Maar… veranderende tijden, minder mensen en minder middelen

vragen ook om veranderingen in de organisatie van de kerk, uitgangspunten daarbij zijn : transparantie, eenvoud en ruimte voor nieuwe vormen van kerkzijn.

Er zal bezuinigd worden, er zal met een nieuwe organisatievorm getracht worden bureaucratie en onnodige ballast kwijt te raken..alleen sandalen mee op reis… dat zal nog niet meevallen.

 Over de veranderende organisatievorm wil ik graag  in het volgende kerkblad meer vertellen.

Mocht u geïnteresseerd zijn.. op de website van de kerk kunt u de hele visienota vinden. www.pkn.nl

 

Marijke Kraak